Provozní řád aplikace

Účinnost od 1.9.2023

Obsah

 1. 1. Úvodní ustanovení
 2. 2. Účel a cíl aplikace Moje Ambulance
 3. 3. Vymezení základních pojmů
 4. 4. Obecná práva a povinnosti provozovatele aplikace Moje Ambulance při zpracování osobních údajů
 5. 5. Obecné zásady zpracování osobních údajů uživatelů
 6. 6. Vkládání osobních údajů do účtu uživatele
 7. 7. Přístup k osobním údajům uživatele
 8. 8. Úprava, pozměňování, zablokování a editace osobních údajů uživatelů
 9. 9. Uživatel
 10. 10. Klient MOJE AMBULANCE a.s.
 11. 11. Kontakt s provozovatelem aplikace Moje Ambulance
 12. 12. Závěrečná ustanovení

1. Úvodní ustanovení

 1. 1.1. Aplikace Moje Ambulance je aplikace, která prostřednictvím zabezpečené internetové komunikace zpracovává a oprávněným osobám zpřístupňuje vybrané informace o jejích uživatelích z počítačové databáze obsahující Osobní údaje Uživatelů.
 2. 1.2. Provozní řád upravuje podmínky provozu, pravidla, zásady, práva a povinnosti při užívání aplikace Moje Ambulance.

2. Účel a cíl aplikace Moje Ambulance

 1. 2.1. Uživatel má v souladu s obecně závaznými právními předpisy právo na poskytnutí informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobě nebo v jiných zápisech vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu. Uživatel má také právo nahlížet do této zdravotnické dokumentace a právo na pořízení výpisů, opisů nebo kopií dokumentů uchovávaných ve zdravotnické dokumentaci.
 2. 2.2. Účelem a cílem aplikace Moje Ambulance je shromažďování a další zpracování údajů a informací o Uživatelích, aby prostřednictvím zabezpečené veřejné datové sítě:
  • byla zajištěna okamžitá dostupnost zdravotních informací pro Uživatele,
  • Uživatel získal informace o procesu a výsledcích jemu poskytnutých zdravotních služeb,
  • byl omezen rozsah zbytečně poskytnutých zdravotních služeb a rizik plynoucích z kontraindikací užívaných léčiv a minimalizovaly se negativní důsledky zbytečného užívání léčivých přípravků,
  • byla zvýšena kvalita poskytovaných zdravotních služeb a zlepšena efektivita využívání finančních prostředků určených na úhradu zdravotních služeb,
  • byla posílena role Uživatele při rozhodování o poskytovaných zdravotních službách.
 3. 2.3. Účelem aplikace Moje Ambulance je dále předávat, případně zprostředkovávat Uživateli také další informace, které se ho týkají a které vedou ke zvyšování kvality poskytovaných zdravotních služeb a zlepšení zdravotního stavu.
 4. 2.4. Výstupy z aplikace Moje Ambulance mají výlučně informativní charakter.
 5. 2.5. Příjem dat a Sdílení dat v aplikaci Moje Ambulance

Aplikace Moje Ambulance přijímá data z následujících zdrojů:

 1. záznamy, které pořizuje sám Uživatel (prostřednictvím aplikace Moje Ambulance),
 2. záznamy zdravotnických pracovníků Provozovatele; jsou otiskem vybraných dat ze Zdravotnické dokumentace Uživatele vedené Provozovatelem

Pro tyto záznamy platí následující pravidla:

Profil Uživatele

Informace o pobočce Provozovatele

Zvláštní kategorie osobních údajů

3. Vymezení základních pojmů

 1. 3.1. Pro účely tohoto Provozního řádu mají následující pojmy níže uvedené významy, pokud z jejich obsahu nevyplývá něco jiného.

  Provozovatel aplikace Moje Ambulance (dále také jen "Provozovatel" nebo "provozovatel aplikace Moje Ambulance") je společnost MOJE AMBULANCE, a.s., IČO: 27798941, se sídlem Vítkovická 3077/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou. B3229, která určuje účel a prostředky zpracování Osobních údajů, provádí zpracování Osobních údajů vlastními prostředky a odpovídá za ně a je ve smyslu Nařízení GDPR (1) správcem Osobních údajů a odpovídá uživatelům aplikace za plnění povinností správce ve smyslu Nařízení GDPR (1). Provozovatel je poskytovatelem zdravotních slučeb ve smyslu Zákona (4)

  Nařízení GDPR je Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

  Osobní údaj zahrnuje veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, kdy identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, Identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

  Zvláštní kategorie osobních údajů zahrnuje údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v oborech, a genetické údaje, biometrické údaje, údaje o zdravotním stavu, údaje o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Pro aplikaci Moje Ambulance jsou využity pouze genetické, biometrické údaje a údaje o zdravotním stavu Uživatele.

  Osobní údaj v aplikaci je vybraný údaj ze zdravotnické dokumentace Uživatele vedené dle Zákona (4) Provozovatelem, uložený v samostatném souboru vytvořeném pouze pro účel aplikace Moje Ambulance. Rozsah těchto údajů je uveden v čl. 2.5. b)

  Klient MOJE AMBULANCE a.s. (dále také jen "klient") - fyzická osoba, pro kterou je v daném okamžiku jakákoliv pobočka Provozovatele Registrujícím poskytovatelem ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství ve smyslu Zákona (4).

  Uživatel - uživatelem aplikace se může stat pouze KLIENT MOJE AMBULANCE a.s. Uživatelem je osoba, která řádně provozovatele aplikace Moje Ambulance požádala o registraci, čímž udělila provozovateli aplikace Moje Ambulance, v souladu s právními předpisy a tímto Provozním řádem, požadovaný souhlas se zpracováním svých Osobních údajů, včetně zvláštní kategorie Osobních údajů týkajících se jejího zdravotního stavu a poskytnutých zdravotních služeb, a která byla následně do aplikace Moje Ambulance zaregistrována.

  Zpracovatel (dále také jen "zpracovatel") je fyzická nebo právnická osoba, která z pověření provozovatele aplikace Moje Ambulance zpracovává Osobní údaje aplikace a další informace o Uživatelích. Pověření zpracovatele je provedeno smlouvou mezi Provozovatelem a zpracovatelem, uzavřenou v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení GDPR. Zpracovatelem pro účel aplikace je spol. IDevBand IČO: 04004370 adresa: Oldřichovice 923, 739 61 Třinec zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 62072.

  Kontaktní místo aplikace Moje Ambulance je prostor určený provozovatelem aplikace Moje Ambulance, v němž osoby pověřené Provozovatelem poskytují stanovené služby uživatelům aplikace Moje Ambulance.

  Zákaznické centrum aplikace Moje Ambulance je pracoviště Provozovatele zajišťující informační a technickou podporu Uživatelům.

  Likvidace osobního údaje aplikace je nevratná operace, která vyloučí Osobní údaj aplikace z aktivního zpracování Provozovatelem v aplikaci Moje Ambulance nebo jím pověřeným zpracovatelem. Výsledkem operace Likvidace osobního údaje aplikace je údaj, který nemůže být do budoucna trvale a neměnně použit k identifikaci fyzické osoby a nemůže být přímo nebo nepřímo přiřazen k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, a to za využití všech prostředků, které mohou být rozumně použity provozovatelem aplikace Moje Ambulance nebo jakoukoliv třetí osobou.

  Editace osobního údaje aplikace v účtu aplikace Moje Ambulance je odstranění nebo úprava Zápisu v aplikaci Moje Ambulance dle podmínek uvedených v Provozním řádu. V tomto případě Provozovatel uchová historii Zápisu Osobního údaje.

  Zablokování přístupu k uživatelskému účtu aplikace Moje Ambulance je zamezení přístupu k osobním údajům aplikace daného Uživatele na všech Zařízeních Uživatele (tj. Deaktivace aplikace na všech Zařízeních Uživatele). Při zablokování dochází i k zneplatnění Aktivačního klíče.

  Provozní řád poskytuje Uživateli a jakémukoliv žadateli o Registraci v aplikaci Moje Ambulance veškeré podstatné informace o postupech při zpracování Osobních údajů a další informace o aplikaci Moje Ambulance v souladu s právními předpisy.

  Souhlas uživatele (dále jen "souhlas Uživatele") je svobodný projev vůle fyzické osoby jakožto uživatele aplikace Moje Ambulance podrobit se Provoznímu řádu a poskytnout provozovateli aplikace Moje Ambulance své Osobní údaje, včetně zvláštní kategorie Osobních údajů, nezbytné pro plnění účelu aplikace Moje Ambulance a následně umožnit tyto údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy a způsobem uvedeným v tomto Provozním řádu.

  Zápis do aplikace Moje Ambulance (dále jen "Zápis") je tímto Provozním řádem stanovený postup Provozovatele, jímž jsou do aplikace Moje Ambulance předávány Osobní údaje aplikace Uživatele.

  Profil uživatele jsou údaje zapsané v aplikaci Moje Ambulance. Rozsah těchto údajů je uveden v čl. 2.5.b).

  Identifikační číslo uživatele je číslo, pod nímž je Uživatel v aplikaci Moje Ambulance registrován. Uživatel je v aplikaci Moje Ambulance identifikován rodným číslem. Toto číslo je Identifikačním číslem Uživatele.

  Zařízení je jakýkoliv mobilní komunikační prostředek (mobilní telefon, tablet), vybavený buď operačním systémem Android (verze 7.0 a vyšší), nebo iOS (verze 15.0 a vyšší).

  Registrace uživatele do mobilní aplikace - je první žádost o aktivaci daného Uživatele. Od této chvíle je Uživatel registrován na serveru mobilní aplikace Moje Ambulance.

  Odregistrace uživatele / Zrušení registrace je proces, jehož výsledkem je smazání dat Uživatele z aplikace. Odregistrací aplikace dochází k zamezení přístupu k osobním údajům Uživatele v aplikaci na všech Zařízeních, na nichž byla aplikace Moje Ambulance daným Uživatelem aktivována.

  Aktivace / Aktivační proces je proces při kterém je ověřována identita Uživatele za účelem vytvoření přístupu k Osobním údajům Uživatele aplikace. Výsledkem Aktivačního procesu je platná aktivace.

  Aktivační klíč je kombinace znaků a čísel předaná Provozovatelem bezpečným způsobem Uživateli. Slouží k ověření identity v první fázi Aktivačního procesu. Uživatel může mít nejvýše jeden platný aktivační klíč.

  Verifikační SMS kód je jednorázová kombinace čísel vytvořená aplikací Moje Ambulance a zaslaná pomocí krátké textové zprávy (SMS) na mobilní telefon Uživatele. Kód slouží k druhé fázi autentizace v aktivačním procesu.

  Deaktivace / Deaktivační proces je proces, kterým je aplikace v daném Zařízení uvedena do výchozího stavu, ve kterém se nacházela před aktivací. Aplikace není spárována s Uživatelem a pro získání přístupu k osobním údajům aplikace daného uživatele musí být znovu proveden celý aktivační proces. Deaktivací aplikace dochází k zamezení přístupu k Osobním údajům daného Uživatele v aplikaci na daném Zařízení Uživatele. Deaktivací aplikace nedochází k odregistraci Uživatele z aplikace.

  Autorizační PIN uživatele je kombinace čísel vytvořená a do aplikace zadaná Uživatelem, jež je vázána na platnou aktivaci Uživatele. Jeho znalost slouží přístupu k Osobním údajům aplikace pro daného Uživatele. Autorizační PIN je v aplikaci propojen s konkrétním Zařízením Uživatele.

  Zdravotnický pracovník je fyzická osoba splňující podmínky pro výkon zdravotnického povolání nebo splňující podmínky pro výkon nelékařských zdravotnických povolání a pro výkon činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče podle zvláštních zákonů (5), (6), resp. další osoba splňující podmínky § 2 odst. 1 zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném a účinném znění, která je oprávněna v rámci své odborné působnosti poskytovat zdravotní služby.

  Sdílení je Zpřístupnění údajů osobě, které dle tohoto Provozního řádu mohou být údaje zpřístupněny, a umožnění s takovými údaji dále nakládat.

  Žádost je funkce aplikace. Slouží jako informační kanál, který prostřednictvím elektronického formuláře umožňuje Uživateli komunikaci s Provozovatelem.

  Příloha je soubor, který Uživatel připojuje k Žádosti. Přílohy vkládá Uživatel z úložiště Zařízení. Soubory dokumentů jsou aplikací akceptovány ve formátu "PDF" o maximální velikosti 5MB. Obrazové soubory jsou aplikací automaticky transformovány do formátu "JPEG".

  Oznámení aplikace je upozornění na události v aplikaci prostřednictvím tzv. "push notifikací" na Zařízení, které lze na Zařízení řídit (tj. povolit, či zakázat) na úrovni nastavení Zařízení (mimo aplikaci).

  Bank iD je služba podporovaná Českou bankovní asociaci a státem, pomocí které lze bezpečně ověřit online identitu Uživatele/Klienta.

 2. 3.2. Názvy jednotlivých ustanovení tohoto Provozního řádu mají pouze orientační character a nemají vliv na jejich výklad.

  Výrazy uváděné v jednotném čísle zahrnují i jejich význam v množném čísle a obráceně, pokud z jejich obsahu nevyplývá něco jiného.

4. Obecná práva a povinnosti provozovatele aplikace Moje Ambulance při zpracování osobních údajů

 1. 4.1. Provozovatel aplikace Moje Ambulance:
  • zpracovává pouze Osobní údaje v aplikaci nezbytné pro účely provozování aplikace Moje Ambulance, které získal v souladu s Provozním řádem.
  • před registrací Uživatele zpracovává Provozovatel jeho Osobní údaje z titulu Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů;
  • uchovává Osobní údaje aplikace v aplikaci pouze po dobu trvání souhlasu Uživatele. Po uplynutí této doby mohou být Osobní údaje v aplikaci uchovávány pouze pro účely stanovené zákonem či při existenci jiného právního titulu, jinak musí být v aplikaci zlikvidovány. Při použití pro tyto účely Provozovatel dbá práva na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života Uživatelů;
  • zpracovává Osobní údaje v aplikaci pouze v souladu s účelem aplikace Moje Ambulance dle tohoto Provozního řádu (čl. 2). Pro případné zpracování Osobních údajů v aplikaci pro jiné účely bude vždy vyžadovat zvláštní souhlas Uživatelů;
  • poskytne Uživateli, pokud o to požádá, informaci o účelu zpracování údajů v aplikaci Moje Ambulance, o kategoriích zpracovávaných Osobních údajů v aplikaci, o způsobu automatizovaného zpracování a o příjemcích Osobních údajů v aplikaci.;
  • přiděluje Uživatelům individuální přístupové údaje pro bezpečnou komunikaci s aplikací, a to za podmínek uvedených v tomto Provozním řádu.
 2. 4.2. Provozovatel zlikviduje v aplikaci Moje Ambulance Osobní údaj (údaje) týkající se daného Uživatele:
  • v případě, že Uživatel aplikace odvolal Provozovateli řádný souhlas se zpracováním svých Osobních údajů v aplikace nebo zrušil svou registraci v aplikaci Moje Ambulance,
  • byla-li zrušena jeho registrace,
  • nastanou-li jiné, závažné důvody k Likvidaci osobních údajů (např. z důvodů, jež zásadně ohrožují zejména život, zdraví, ochranu soukromí Uživatelů nebo třetích osob).
  • Likvidace Osobních údajů v aplikaci se neprovede pouze v případech, kdy jejich další uchovávání stanoví jiný právní titul.
 3. 4.3. Provozovatel archivuje údaje, jež jsou obsaženy v Profilu uživatele, a dále pak údaje týkající se jeho registrace a aktivací aplikace po dobu 10 let po zániku registrace v aplikaci Moje Ambulance.
 4. 4.4. Provozovatel je povinen přijmout vhodná technická a organizační opatření, která s ohledem na stav techniky, ekonomické náklady, povahu, rozsah a účely zpracování a možná rizika vůči soukromí Uživatelů zajistí adekvátní úroveň zabezpečení Osobních údajů v aplikaci Moje Ambulance. Vhodná úroveň těchto opatření zohlední především rizika plynoucí z náhodného nebo protiprávního zničení, ztráty, pozměňování, neoprávněného přístupu k Osobním údajům v aplikaci či jiných forem nedovoleného zpracování údajů v aplikaci Moje Ambulance.
 5. 4.5. Provozovatel se zavazuje dodržovat opatření uvedená v bodě 4.4 i s ohledem na vývoj nových technologií a eliminovat možné budoucí hrozby napadení aplikace.
 6. 4.6. Zaměstnanci Provozovatele nebo zpracovatele a další osoby, které zpracovávají Osobní údaje v aplikaci na základě smlouvy s Provozovatelem nebo zpracovatelem, a další osoby, které v rámci plnění svých oprávnění a povinností přicházejí do styku s Osobními údaji v aplikaci u provozovatele nebo zpracovatele, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního či obdobného poměru nebo příslušných prací. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informační povinnost podle zvláštních zákonů.
 7. 4.7. Způsobil-li Provozovatel nebo Zpracovatel Uživateli škodu, odpovídají za ni společně a nerozdílně podle zvláštních právních předpisů. Této odpovědnosti se zprostí, prokážou-li, že porušení povinnosti nebylo možno zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od nich požadovat. Přesto však může Uživatel požadovat, aby se Provozovatel nebo zpracovatel zdrželi závadného jednání, odstranili závadný stav, provedli opravu, doplnění, nebo Likvidaci osobních údajů.
 8. 4.8. Při zpracování Osobních údajů v aplikaci Uživatelů Provozovatel dbá, aby Uživatelé neutrpěli újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života Uživatelů.

5. Obecné zásady zpracování osobních údajů uživatelů

 1. 5.1. Provozovatel aplikace Moje Ambulance zpracovává Osobní údaje v aplikaci Uživatelů dle následujících zásad:
  • Osobní údaje v aplikaci jsou zpracovávány výhradně v elektronické podobě prostřednictvím vlastních pracovníků Provozovatele a/nebo zpracovatele,
  • zvláštní kategorii Osobních údajů týkajících se zdravotního stavu Uživatele je oprávněn do systému zaznamenávat Provozovatel, a to prostřednictvím Zdravotnických pracovníků Provozovatele aplikace Moje Ambulance a Uživatel,
  • Osobní údaje v aplikaci je oprávněn opravovat, likvidovat nebo provádět výmaz pouze Provozovatel, popř. jím pověřený zpracovatel; oprávnění samotného Uživatele podle Provozního řádu není dotčeno,
  • Osobní údaje v aplikace smí být Provozovatelem použity pro zasílání obchodních sdělení o výrobcích a službách třetích stran, pouze pokud s tím Uživatel vysloví předchozí souhlas.
 2. 5.2. Provozovatel odpovídá za soulad Osobních údajů v aplikaci Moje Ambulance s příslušným záznamem ve zdravotnické dokumentaci Uživatele. V případě, že se prokazatelně dozví, že některé Osobní údaje v aplikaci jsou neúplné nebo nesprávné, je povinen je stanoveným způsobem opravit, popř. provést jejich editaci.
 3. 5.3. Veškeré Osobní údaje v aplikaci jsou zpracovávány Provozovatelem jakožto správcem ve spolupráci se zpracovatelem, a to na základě samostatně uzavřené písemné smlouvy v souladu s Nařízením GDPR.
 4. 5.4. Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně pracovníky Provozovatele a/nebo zpracovatele.

6. Vkládání osobních údajů do účtu uživatele

 1. 6.1. Zvláštní kategorie osobních údajů Uživatele je oprávněn zaznamenávat Provozovatel prostřednictvím Zdravotnických pracovníků Provozovatele
 2. 6.2. K zaznamenání Osobních údajů do aplikace dochází výhradně prostřednictvím zabezpečeného internetu po zadání správných přístupových údajů konkrétního uživatele aplikaci Moje Ambulance.
 3. 6.3. Takto zaznamenané Osobní údaje v aplikaci, včetně zvláštních kategorií Osobních údajů Uživatele, jsou předávány prostřednictvím autorizovaného softwaru do aplikace Moje Ambulance.
 4. 6.4. Uživatel je oprávněn zaznamenávat do aplikace pouze údaje vztahující se k jeho zdravotnímu stavu. Takto zaznamenané údaje jsou specificky označené, aby bylo zřejmé, že byly zaznamenány Uživatelem, a nikoliv Provozovatelem. Kapacita pro vkládání údajů Uživatelem může být Provozovatelem omezena. Údaje zaznamenané do aplikace Moje Ambulance nejsou považovány za součást zdravotnické dokumentace vedené ve smyslu Zákona (4)

7. Přístup k osobním údajům uživatele

 1. 7.1. K Osobním údajům aplikace Uživatele mají přístup pouze tyto osoby:
  • Uživatel, a to výhradně ke svým Osobním údajům ve svém účtu Uživatele,
  • odpovědný pracovník Provozovatele a/nebo Zpracovatele.
 2. 7.2. Přístup k Osobním údajům v aplikaci Uživatele je možný prostřednictvím aplikace Moje Ambulance, Zákaznického centra nebo Kontaktního místa. Uživatelé ani jiné osoby nejsou oprávněni požadovat po Provozovateli umožnění přístupu k Osobním údajům Uživatelů jiným způsobem než zde uvedeným, nevyplývá-li z Nařízení GDPR něco jiného.
 3. 7.3. Aplikace Moje Ambulance zaznamenává a uchovává:
  • každý jednotlivý přístup do aplikace, identifikaci osoby, jejíž přístupové údaje byly k přístupu do účtu Uživatele použity, čas a datum přístupu, identifikaci Zařízení, které bylo k přístupu užito.
 4. 7.4. Výpis ze zaznamenaných přístupů k údajům je Provozovatel aplikace Moje Ambulance na požádání Uživatele povinen poskytnout.

8. Úprava, pozměňování, zablokování a editace osobních údajů uživatelů

 1. 8.1. Zjistí-li Uživatel, že některý z Osobních údajů v aplikaci uvedený v jeho Přihlášce Uživatele nebo v účtu Uživatele je neúplný, nepravdivý nebo nepřesný, je povinen informovat o tom neprodleně Provozovatele a požádat jej o změnu takového Osobního údaje aplikace.
 2. 8.2. Zjistí-li Provozovatel, že identifikační nebo kontaktní údaj Uživatele je nepřesný, popř. se objeví pochybnosti o správnosti nebo přesnosti tohoto údaje Uživatele, je oprávněn zablokovat účet příslušného Uživatele.
 3. 8.3. Deaktivace přístupu Uživatele do vlastního účtu nastane po opakovaném (třikrát) neúspěšném zadání přístupových údajů na daném Zařízení.
 4. 8.4. Zneplatnění Aktivačního klíče daného Uživatele nastane po opakovaném (třikrát) neúspěšném zadání kombinace Identifikačního čísla Uživatele a Aktivačního klíče Uživatele nebo po opakovaném (třikrát) neúspěšném zadání Verifikačního SMS kódu
 5. 8.5. Provozovatel je povinen zablokovat účet nebo přístup k němu neprodleně poté, co:
  • jej o to požádá Uživatel prostřednictvím aplikace Moje Ambulance, Zákaznického centra nebo v Kontaktním místě, přičemž Uživatel spolehlivě prokáže svou totožnost,
  • byla zrušena registrace Uživatele (tj. při Odregistraci Uživatele),
  • vznikne pochybnost o řádném udělení souhlasu Uživatele se zpracováním jeho Osobních údajů v aplikaci, a to do doby objasnění vzniklých pochybností,
  • zjistí úmrtí Uživatele,
  • Uživateli Provozovatel přestane poskytovat ambulantní péči v oboru všeobecné praktické lékařství ve smyslu Zákona (4)
  • nastanou jiné, závažné důvody (např. z důvodů, jež zásadně ohrožují zejména život, zdraví, ochranu Osobních údajů Uživatelů nebo třetích osob).
 6. 8.6. Provozovatel je povinen Deaktivovat účet nebo přístup k němu na daném Zařízení neprodleně poté, co:
  • jej o to požádá Uživatel prostřednictvím aplikace Moje Ambulance, Zákaznického centra nebo v Kontaktním místě, přičemž Uživatel spolehlivě prokáže svou totožnost,
  • nastanou jiné, závažné důvody (např. z důvodů, jež zásadně ohrožují zejména život, zdraví, ochranu Osobních údajů Uživatelů nebo třetích osob).
 7. 8.7. Provozovatel je povinen zneplatnit Aktivační klíč daného Uživatele neprodleně poté, co:
  • jej o to požádá Uživatel prostřednictvím aplikace Moje Ambulance, Zákaznického centra nebo v Kontaktním místě, přičemž Uživatel spolehlivě prokáže svou totožnost,
  • nastanou jiné, závažné důvody (např. z důvodů, jež zásadně ohrožují zejména život, zdraví, ochranu Osobních údajů Uživatelů nebo třetích osob).
 8. 8.8. Uživatel je o Zablokování/Deaktivaci a/nebo zneplatnění Aktivačního klíče účtu informován zasláním emailu na adresu uvedenou v jeho Profilu.
 9. 8.9. Pro opětovnou Aktivaci/odblokování/vystavení nového Aktivační klíče je třeba opětovně splnit podmínky uvedené v bodu 9.1. tohoto Provozního řádu.

9. Uživatel

9.1. Registrace uživatele

Přístup do aplikace Moje Ambulance je podmíněn splněním registračního procesu Uživatelem.

 1. 9.1.1. Registrace s ověřením údajů na pobočce Provozovatele
  1. Základní podmínkou je vlastnictví Zařízení a instalace aplikace Moje Ambulance provedená z oficiálních zdrojů (tj. oficiální obchod AppStore v případě Zařízení s operačním systémem iOS, nebo GooglePlay v případě Zařízení s operačním systémem Android). Provozovatel neručí za bezpečnost instalace aplikace provedené z jakéhokoliv jiného zdroje.
  2. V aplikaci Uživatel vyplňuje žádost o aktivační klíč, která se skládá z následujících kroků:
   1. Výběr možnosti "Aktivovat pomocí aktivačního klíče"
   2. Souhlas s Provozním řádem
   3. Vyplnění všech požadovaných údajů ve formuláři
   4. Elektronické odeslání formuláře
  3. Po odeslání žádosti je Uživatel vyzván k návštěvě pobočky Provozovatele.
  4. Po ověření identity Uživatele a vlastnoručním podpisu souhlasu s Provozním řádem vydává Provozovatel prostřednictvím svého zaměstnance do vlastních rukou Uživatele Aktivační klíč, Uživatel podepisuje potvrzení o jeho převzetí.
  1. 9.1.1.1. Provedení aktivace aplikace

   Po splnění všech podmínek uvedených v čl. 9.1.1. Uživatel aktivuje aplikaci na Zařízení, a to následujícím způsobem:

   1. Uživatel zadává Identifikační údaj a Aktivačního klíče do příslušných oddílů aplikace, poté je Uživateli doručen Verifikační kód na telefonní číslo, které Uživatel uvedl v žádosti.
   2. Uživatel zadává Verifikační kód a je vyzván k vytvoření Autorizačního PINu Uživatele
 2. 9.1.2. Registrace a ověření údajů pomocí Bank iD
  1. Základní podmínkou je vlastnictví Zařízení a instalace aplikace Moje Ambulance provedená z oficiálních zdrojů (tj. oficiální obchod AppStore v případě Zařízení s operačním systémem iOS, nebo GooglePlay v případě Zařízení s operačním systémem Android). Provozovatel neručí za bezpečnost instalace aplikace provedené z jakéhokoliv jiného zdroje.
  2. V aplikaci Uživatel vyplňuje žádost o aktivaci, která se skládá z následujících kroků:
   1. Výběr možnosti "Aktivovat pomocí bankovní identity"
   2. Souhlas s Provozním řádem
   3. Výběr Banky Uživatele
   4. Ověření identity Uživatele v prostředí Bank iD
   5. Vyplnění všech požadovaných údajů ve formuláři
   6. Elektronické odeslání formuláře
  3. Po odeslání žádosti je Uživatel vyzván k přihlášení do osobního bankovnictví, k souhlasu s předáním osobních informací za účelem převzetí identifikace.
  4. Po ověření identity Uživatele je Uživateli zaslán verifikační kód na telefonní číslo získané při ověření údajů pomocí Bank iD.
  5. Uživateli zadává Verifikační kód a je vyzván k vytvoření Autorizačního PINu Uživatele

9.2. Nezletilý uživatel a uživatel s omezenou svéprávností

 1. 9.2.1. Uživatelem se může stát rovněž osoba mladší 18 let (dále jen "nezletilý Uživatel"). Registrační řízení probíhá způsobem uvedeným v článku 9.1 Provozního řádu s následujícími výjimkami:
  • Registraci za nezletilého Uživatele vyřizuje jeho zákonný zástupce, obvykle jeden z jeho rodičů (popř. ustanovený poručník nebo opatrovník);
  • v okamžiku, kdy nezletilý Uživatel dovrší 18 let věku, může požádat provozovatele aplikace Moje Ambulance o přidělení nových přístupových údajů. V takovém případě budou původní přístupové údaje zrušeny;
  • práva a povinnosti Uživatele stanovené tímto Provozním řádem plní v případě nezletilého Uživatele jeho zákonní zástupci.
 2. 9.2.2. Uživatelem se může stát rovněž osoba s omezenou svéprávností. Registrační řízení probíhá způsobem uvedeným v článku 9.2 Provozního řádu s následujícími výjimkami:
  • Registraci za Uživatele s omezenou svéprávností vyřizuje soudem jmenovaný opatrovník,
  • práva a povinnosti Uživatele stanovená tímto Provozním řádem plní v případě osoby s omezenou svéprávností její opatrovník.

9.3. Přístup a autorizace uživatele

 1. 9.3.1. Uživatel, vstupuje do účtu Uživatele prostřednictvím aplikace Moje Ambulance na Zařízení, a to zadáním požadovaných přístupových údajů. Aplikace Moje Ambulance prověří, zda byly přístupové údaje Uživatele zadány korektně.
 2. 9.3.2. V průběhu autorizace aplikace ověří, zda má vstupující osoba oprávnění seznámit se s Osobními údaji aplikace Uživatele.
 3. 9.3.3. V případě chybného zadání některého z požadovaných přístupových údajů bude Uživatel vyzván k opětovné autorizaci. V případě opakovaného chybného zadání přístupových údajů do aplikace Moje Ambulance, tj. budou-li přístupové údaje 3x (třikrát) nesprávně zadány, bude přístup na daném Zařízení Deaktivován.

9.4. Obecná práva a povinnosti uživatele

 1. 9.4.1. Veškerá komunikace mezi Provozovatelem a Uživatelem probíhá výhradně na základě znalosti přístupových údajů, není-li v jednotlivých případech stanoveno jinak. Teprve po sdělení těchto přístupových údajů je Provozovatel oprávněn plnit příslušné pokyny Uživatele.
 2. 9.4.2. Uživatel je oprávněn:
  • seznamovat se po zadání svých přístupových údajů se všemi Osobními údaji aplikace (včetně zvláštních kategorií Osobních údajů), obsaženými v jemu příslušném účtu aplikace Moje Ambulance;
  • prostřednictvím Provozovatele žádat o změnu svých Osobních údajů obsažených v Přihlášce Uživatele nebo v účtu Uživatele, avšak vždy pouze tak, aby byly přesné, úplné a pravdivé;
  • žádat o blokování/odblokování účtu Uživatele (podmíněno ověřením identity Uživatele);
 3. 9.4.3. Uživatel je v zájmu ochrany svých Osobních údajů povinen:
  • neprodleně sdělit Provozovateli všechny změny v Osobních údajích obsažených v Profilu Uživatele,
  • neprodleně informovat Provozovatele o nesprávnosti údajů uvedených v Profilu Uživatele a požádat jej o provedení editace,
  • zacházet se svými přístupovými údaji tak, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému použití,
  • povinnost požádat o Deaktivaci, Blokaci a/nebo zneplatnění Aktivačního klíče v případě, že má podezření nebo jistotu, že se s nimi seznámila neoprávněná osoba.
 4. 9.4.4. Některé služby poskytované Uživateli aplikací Moje Ambulance jsou vázány na uvedení pravdivých a úplných elektronických kontaktů.
 5. 9.4.5. Ztratí-li Uživatel některý z výše uvedených přístupových údajů, je toto povinen neprodleně oznámit Provozovateli prostřednictvím Zákaznického centra (email, telefon) a požádat jej o Zablokování účtu Uživatele a o vydání nových přístupových údajů.

9.5. Žádost

 1. 9.5.1. Prostřednictvím funkce Žádost komunikuje Uživatel s pobočkou Provozovatele, která Uživateli poskytuje ambulantní péči v oboru všeobecné praktické lékařství ve smyslu Zákona (4)
 2. 9.5.2. Žádost je prostřednictvím strukturovaného elektronického formuláře odesílána ze Zařízení Zdravotnickým pracovníkům Provozovatele.
 3. 9.5.3. Žádost je doplněna Přílohou, v případě, že to charakter Žádosti vyžaduje, nebo pokud Uživatel považuje za nutné Žádost doplnit obrazovým, nebo dokumentačním materiálem.
 4. 9.5.4. Na Žádost reagují Zdravotničtí pracovníci Provozovatele nejpozději dokonce následujícího pracovního dne po dni, kdy byla Žádost přijata.
 5. 9.5.5. Uživatel je o vyřízení Žádosti informován přímo v aplikaci Moje Ambulance nebo prostřednictvím Oznámení aplikace, kde je stav vyřízení žádosti dělen na:
  • Čeká na vyřízení
  • Vyřizuje se
  • Schválena
  • Zamítnuta
 6. 9.5.6. Na informace uvedené v Žádosti a v Příloze se vztahují z hlediska jejich zpracování pravidla uvedená v čl. 4 Provozního řádu.

10. Klient MOJE AMBULANCE a.s.

 1. 10.1. Aplikace Moje Ambulance umožňuje, pomocí služby Bank iD, fyzické osobě splňující podmínky dle Zákona (4) a řádným splněním registračního procesu v aplikaci stát se Klientem MOJE AMBULANCE a.s.
 2. 10.2. V aplikaci vybírá potenciální Klient možnost "Staňte se klientem" a dále vyplňuje formulář dle následujících kroků:
  • Výběru pobočky Provozovatele
  • Výběru banky Klienta
  • Ověření totožnosti službou Bank iD
  • Digitání podpis Registračního listu
 3. 10.3. Po řádném splnění kroků popsaných v bodu 10.2., vyčká kontakt ze strany vybrané pobočky Provozovatele.
 4. 10.4. Po potvrzení ze strany Provozovatele se stává fyzická osoba Klientem MOJE AMBULANCE a.s.
 5. 10.5. Na informace uvedené Klientem v bodu 10.2., se vztahují, z hlediska jejich zpracování, pravidla uvedená v čl. 4 Provozního řádu.

11. Kontakt s provozovatelem aplikace Moje Ambulance

 1. 11.1. Uživatel komunikuje s Provozovatelem aplikace, není-li v tomto Provozním řádu v konkrétních případech stanoveno jinak, výhradně:
  • prostřednictvím aplikace Moje Ambulance po zadání správných, aplikací požadovaných přístupových údajů,
  • prostřednictvím Zákaznického centra, Kontaktního místa, přičemž Uživatel musí spolehlivě prokázat svou totožnost,
  • písemně na adresu sídla provozovatele aplikace Moje Ambulance.

12. Závěrečná ustanovení

 1. 12.1. Provozovatel aplikace Moje Ambulance je oprávněn v závislosti na změnách provozu aplikace Moje Ambulance kdykoliv jednostranně měnit, doplňovat nebo jinak upravovat tento Provozní řád. Je však současně povinen o takové změně informovat Uživatele, a to tak, že bude minimálně 3 dny předem zveřejněno oznámení o změně Provozního řádu, včetně obsahu této změny, na webových stránkách www.mojeambulance.cz. Takové upozornění bude informovat o skutečnosti, že dojde k určitému datu ke zveřejnění aktualizované verze Provozního řádu, a o přesném datu, kdy nové znění Provozního řádu vstoupí v účinnost. Každý Uživatel bude mít možnost před nabytím účinnosti aktualizované verze Provozního řádu jednostranně zrušit svou registraci (způsobem stanoveným v tomto Provozním řádu), pokud se některá ze změn Provozního řádu bude přímo dotýkat jeho podstatných práv a povinností a pokud nebude s takto aktualizovanou verzí Provozního řádu souhlasit. Takové odstoupení bude vůči provozovateli aplikace Moje Ambulance účinné od doručení takového úkonu odstoupení provozovateli aplikace Moje Ambulance. Úpravy Provozního řádu, které nesouvisí přímo se zpracováním Osobních údajů v aplikaci budou řešeny pouhou notifikací na email uvedený v profilu Uživatele bez nutnosti předchozího souhlasu Uživatele. Aktualizované znění Provozního řádu nabude účinnosti datem zveřejnění v aplikaci, a počínaje tímto datem zcela nahradí dosavadní znění Provozního řádu pro všechny Uživatele a Klienty.